REGULAMIN

§ 1.  DEFINICJE

1. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Portal – portal  internetowy pod adresem www.nawacka.pl

3. Usługodawca- VIZ-PEOPLE Andrzej Gąsior z siedzibą w Cieszynie ul. Głęboka 25/1, NIP 5482327273 REGON 240725496.

4. Użytkownik- osoba korzystająca z Portalu, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Usługi odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług szkoleniowych oferowanych przez VIZ-PEOPLE Andrzej Gąsior z siedzibą w Cieszynie ul. Głęboka 25/1, NIP 5482327273 REGON 240725496. Materiały szkoleniowe są udostępniane za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu dostępnego pod adresem internetowym: www.nawacka.pl

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług Portalu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe świadczone na Portalu.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z Portalu.

5. Użytkownik składając zamówienie na Portalu udostępnia swoje dane osobowe niezbędne dla celów korzystania z Portalu oraz realizacji umowy zakupu usług szkoleniowych.

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą opłacenia zamówienia przez Użytkownika.

2. W Formularzu Zamówień Użytkownik wskazuje:
a. Imię i nazwisko uczestnika kursu.
b. Adres email oraz numer telefonu uczestnika kursu.

3. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu.

4. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik w celu uzyskania dostępu do  usługi szkoleniowej zobowiązany jest dokonać zapłaty za wybrane szkolenie.

5. Zapłaty za szkolenia można dokonać:
a. Przelewem bankowym na konto Usługodawcy o numerze 42 1020 5558 0000 8102 3051 7286
b. Bezpośrednio u Usługodawcy.

6. Cena podana przy szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy. Niewniesienie opłaty w terminie 7 dni od daty wysłania zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Portalu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

8. Dostęp do odpłatnego szkolenia nadawany jest w terminie maksymalnie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.

9. Dostęp do odpłatnego szkolenia odbywa się poprzez przekazanie przez Usługodawcę danych dostępowych poprzez pocztę email oraz wiadomość SMS.

10. Czas dostępu do materiałów jest nieograniczony czasowo i terytorialnie.

11. Użytkownik zobowiązuje się do nie ujawniania danych dostępowych do płatnych materiałów osobom trzecim.

 

§ 4. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

 

§ 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę zakupu usługi szkoleniowej od Usługodawcy na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od zakupienia usługi odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień z ust. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy: justyna@nawacka.pl

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik traci prawo do korzystania z odpłatnych materiałów szkoleniowych.

6. Prawo odstąpienia od sprzedaży i świadczenia usługi przed jej wykonaniem przysługuje również usługodawcy w przypadku zachowania klienta wykazującego czynny gniew, zachowania obraźliwego mającego na celu podważenie kompetencji i jakości usług usługodawcy, oraz w przypadku podejrzenia, że zakup materiałów i treści nastąpił w celu powielania własności intelektualnej usługodawcy.

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawami autorskimi do treści i materiałów prezentowanych na Portalu dysponuje NAWACKA.PL Justyna Nawacka-Gąsior.

2. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Portalu podlegają ochronie prawnej, zaś ich rozpowszechnianie bez zgody osoby uprawnionej lub wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności na portalu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

2. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2020 r.